Li xew ci mim reew doyna waar ! Sunugaal ndax dina dox su jikko yi ma guiss sopekuwul ?

Deuk ak nitt defula dara, nek ci yoonam nga guiss yeenee ko lu bon ligeey ko mu dof wala mu niak !

Deuk ak nitt wersek gam neexula nga tuumaal ko weurr rek di yaak deram !

Deuk ak nitt baaneexam soff la nga faagaagalko yak ko !

Ndax Sénégal dina doxa k Jikko yii yu bon ?

Ndax yalla nitt yi duniu ndangu doggal ?

Luy am-am ? Luy xalis ? Luy daraja batax ngay yak nitt ?

Ah suba dh du agn, du rer, waye lu mata soralela

Aduna dekul ! Aduna day diex !

Te buniu fate Karma lu am le !

Niu bayi ci xel mbokk yi !

Buddei yaw tamit nit togn nala, yakkal la wax ko fii niu bokk sa nakar.

Qui sait ? ton expérience peut sauver des vies !

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Astou DIOUF

Retour en haut